Hur vi arbetar

Vi utser ett dedikerat Solixteam för varje innehav, vars uppgift är att stödja styrelse och ledning med att realisera den långsiktiga planen att skapa aktieägarvärde. Alla de huvudsakliga värdedrivande strategiska initiativen identifieras i planen, liksom konkreta handlingar och milstolpar för dess genomförande. Vårt fokus är främst inställt på tillväxt, driftoptimering, struktur och balansräkning.

Tillväxt

Försäljningstillväxt är nyckeln till långsiktigt värdeskapande. Därför letar vi ständigt efter tillväxt- och expansionsmöjligheter och är alltid beredda att investera i lönsamma tillväxtinitiativ som produktutveckling, expansion till nya marknader eller nya kundsegment och andra försäljningsdrivande projekt.

Driftoptimering

Vi använder benchmarking, i kombination med vår erfarenhet, kreativitet och egna idéer för att identifiera de mest värdehöjande initiativen, t.ex. ökad flexibilitet eller effektivitet i kostnadsstruktur, forskning- och utvecklingsprocesser, produktionsapparat, försäljnings- och marknadsföring eller optimering av rörelsekapitalet. En ingående förståelse av den här typen av åtgärder gör att vi kan sätta ambitiösa, men realistiska, mål och implementera handlingsplaner som gör våra innehav till branschledare.

Struktur

För att tillförsäkra bästa utveckling för våra innehav evaluerar vi löpande bolagens struktur. Vi utvärderar gärna större strategiska initiativ såsom avyttringar av affärsområden utanför kärnverksamheten eller förvärv med potential att transformera verksamheten och branschen.

Balansräkning

Vi ser till att varje innehav har en robust och stark balansräkning som möjliggör förverkligande av bolagets strategiska plan. Det finns inga begränsningar på det ytterligare kapital som Solix kan skjuta till för rätt värdeskapande initiativ.